• Acomiadaments
  • Reclamacions de quantitat
  • Reclamacions FOGASA
  • Accidents de treball
  • Càlcul de quitança (liquidació)
  • Pensions d'invalidesa, jubilació...
  • Pensions de convenis internacionals
  • Altes i baixes emprats de la llar
  • Inspeccions de treball